કોઈ એ મને પૂછું 

મારી ખુશી માટે તું શું છોડી શકે

મેં કહ્યું 

મારી પાસે વધારામાં શ્વાસ છે 

એ છોડી શકું છું 

#Dsk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s