પ્રેમ 
વિશે કેહવું અઘરું છે

    

     

  નાનપણમા જયારે પડતાને મા કેહતી કીડીનીમા મરી ગઇને આંસુ બંધ થય જતા ખરેખર આજે કોઇની યાદ આવે છે પણ એ રીતે આંસુ બંધ નથી થતા
એ પ્રેમ છે 
      કોઈના ન હોવા થી પણ કોઈના હોવાનો એહસાસ થવો એ પ્રેમ છે લાગણીના બંધનમાં બંધાયેલા ભાવનાનો સત્કાર કરે છે સાગર સમું દિલ ને વીવડા સમાન પ્રેમને સમજનાર દિવ્ય આત્મા કોઈ જ હોય છે 
  પ્રેમની શરૂઆત ને અંત માટે કોઈ નિયમ નથી 

ને પ્રેમનો અંત કરનાર કોઈ યમ નથી 
ભલેને કશુ ના બોલિયે

પણ

આપણે રોજ મળીયે

તો

કેવુ?
   સમય સાથે ઘણું બદલાય છે પણ ચાહિતી વ્યક્તિ એ જ બની રહે છે જે દિમાગ ને નહીં દિલ ને ગમે છે

 

  

        

         #Dsk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s