બધા મને સારી તો કહે છે
મારા વા’લા
પણ જરુર હોય ત્યારે

અભિમાન તો
મારા વા’લા
સુર્યનુ પણ નથી રહયુ
વાદળ કયારેક જ થાય છે
તેમ છતા સુર્યા ને સંતાવુ પડે છે

કોઇના પગલે હુ ચાલુ
      કે મારા પગલે કોઇ
સાથે તુ હોય તો
      લાગે મારુ છે કોઇ

મારો કેહવાનો અર્થ એ નથી કે
તુ મારી પાસે નથી કે હુ….
મારો કેહવાનો અર્થ એ છે કે
આપણે બંને સાથે નથી…

આ તમારા માટે

એમ ના કહુ તને
      તુ અઘરો છે
સહેલી છુ હુ
      અઘરુ સમજાતુ નથી

તકલીફનુ તો શુ છે શહેનશાહ,
  તે દુઃખ આપી જતી રહે છે
પણ એ ચોકકસ ”અનુભવ”
  આપી જાય છે…

#Daksha Seta Kaapadiyaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s