રંગીન કલરનો તહેવાર છે હોળી

રંગીન કલરનો તહેવાર છે હોળી
ખુશિયોનો ખજાનો છે હોળી
દિલને પ્રેમથી રંગવાનો તહેવાર છે હોળી
એકમેકની ભુલને ભુલવાનો તહેવાર છે હોળી
પ્રેમથી રંગાય જવાનો તહેવાર છે હોળી
જિંદગીને ઉચાઇ એ લઇ જવા જીદ કરવાનો તહેવાર છે હોળી
દુનિયામા અમર થવાનો તહેવાર છે હોળી
બીજાની ભાવના ને સમજવાનો તહેવાર છે હોળી
ચાલો ભેગા મળીએ એકબીજાને સમજીને જીવીએ
એકબીજાને સમજવાનો તહેવાર છે હોળી….

#DakshaSetaKaapadiyaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s