નવી શરુઆત કરીએ

આજે જિંદગીની
       નવી શરુઆત કરીએ
જે કાંઇ બન્યુ ભુલી જઇએ
       વેર ઝેર છોડી દઇએ
આજે જિંદગીની
       નવી શરુઆત કરીએ
પાપ છોડી પુણ્ય કરીએ
       એકબીજાને મદદ કરીએ
આજે જિંદગીની
       નવી શરુઆત કરીએ
ચલ હળીમળીને રહીએ
       એકબીજાને ગમતા રહીએ આજે જિંદગીની
       નવી શરુઆત કરીએ
હું હું ને હું જ છોડી દઇએ
       એકમેકને સમજીએ
આજે જિંદગીની
      નવી શરુઆત કરીએ
બાર મહિના,તીસ દિવસ
      પખવાડિયું,અઠવાડીયું
ચોવિસ કલાકને, સાઠ મિનિટ
       સાઠ સેંકન્ડ,એક પલકાર
આપ ખુશ રહો
       ઇશ્વરને યાચના
આજે જિંદગીની
      નવી શરુઆત કરીએ
     
    #DakshaSetaKaapadiyaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s