બાળક

બાળક

બાળક
અણસમજુ
ન કશું સમજે
કેમ કરી શાળા એ આવે
માતા નો પાલવ મુકીને બાળ
નિશાળ
અજાણી કેવી
બીક લાગે કેવી રે
નિયમ ન ફાવે શાળાના
મુજને કેમ જાવુ તને છોડી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s