દોસ્તી

દોસ્તી

દોસ્તી
કેવી કરુ રે
કોના પર વિશ્વાસ
કોને પોતીકાને પારકા
કોને કહું સદગુણી વિશ્વાસુ
ના તુટે
કદી દોસ્તીમા
દીલ પ્રમાણીકના
प्रार्थना કરુ એવી પ્રભુ
રહે કાયમ વિશ્વાસ તારામા

#copyright
#selfwriting

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s