દિકરી

દિકરી

દીકરી
સંસારની સ્વામીની
જીવનદાયીની लक्ष्मी
प्रेમાળ દરિયાની માછલી છે
જિંદગી
તારી કેવી છે
જગતનો આધાર
તારી અમી દ્રષ્ટી છે મીઠી
ચાલો બચાવો દિકરીનો જીવ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s