તુ શામળિયો ગિરધારી!!!!!

તુ શામળિયો ગિરધારી!!!!!

કેડી છે,
અજાણી તારી,
કે પહોચવુ મારે,
તુ શામળિયો ગિરધારી,
ગિરનાર નરસિંહ વસે છે,
ભક્તિ,
કયા અજાણી?
ગિરનાર ગઇ રે,
કેમ તુ ન દેખાણો ક્રષ્ણ?
દ્રશન થકી રીઝવ ભક્ત ને!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s