જિંદગી

જિંદગી

અમુલ્ય
જિંદગી છે આ
ન વેડફવી ईशा
થકી પાપ ઉપજે છે ને
તો પછી
અમથી જ ને
વેડફવી શક્તિ
મળે છે કંટક શય કામ
ને કરવી એ ગંદકી પેદાને

#copyright

#selfwriting

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s