3.9 #દિશાંજલીમાથી

લિજ્જત છે

વિરહની વેદનાને નિભાવી જણવામા લિજ્જત છે
સુમધુર રંગમા પ્રેમથી માની જવામા લિજ્જત છે

વાતાવરણની સહેલ ખુશ્નુથી માણવામા લિજ્જત છે
અષાઢી વાતાવરણમા મયુરને નાચતો જોવામા લિજ્જત છે

યાદોને રોકાય જે તે યાદો તાજી રાખવામા લિજ્જત છે
સમયને સંજોગોને વશમા રાખી ચાલવામા લિજ્જત છે

મહેફિલોમા રંગતને પ્રેમથી માણવામા લિજ્જત છે
રિસાયેલાને પ્રેમથી સમજાવી મનાવવામા લિજ્જત છે

વ્યોમ કેરી જંજાળને મિટાવવામા લિજ્જત છે
રોશની સિતારાઓની નિહાળવામા લિજ્જત છે

બાનાઓ આપી નિયમોને પાળવામા લિજ્જત છે
વચનને વશ થઇ સમય સાચવવામા લિજ્જ્ત છે

જિન્દગીની હરેક પલમા હસતા રહેવામા લિજ્જત છે
જિન્દગીમા પલેપલમા અન્યને હસાવવામા લિજ્જત છે #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s