3.8 #દિશાંજલીમાથી

ને નિરાલી છે

હવે,જિન્દગીમા મમતા છે તમારી મન્નત છે
મસ્તી છે મજાકત છે મૌન છે ને મોત છે

હવે,જિન્દગીમા મુરત છે ખુદાની મજાકત છે
મમતા છે મસ્તી છે મજાકત છે ને મોત છે

તમારી સ્મ્રુતિ છે દર્પણ છે ચાન્દની છે
ચહેરા પર મુસ્કાન છે દીલમા રોશની છે

મને જિન્દગી પર વિશ્વાસ છે,ઇશનો આભાસ છે
બકવાસ છે અવસર છે અજવાસ છે ને ને આધાર છે

તમે અમારી મિલકત છો દીલની હરકત છો
દિક્કત છો ઇજ્જત છો ઇબાદત છો ને ઇબાદત છો

આપનો જિન્દગીમા દિલાર છે તમારો પ્યાર છે
ઇતબાર છે ખુમાર છે ધબકાર છે ને સદાબહાર છે

આપની યાદની પ્યાલી છે અમને ખુશાલી છે
ગુલાલી છે મિતાલી છે ને નિરાલી છે #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s