3.6 #દિશાંજલીમાથી

… કંઇક તો છે જ

આમ વાતો કરે છે,
તેમ વાતો કરે છે
આમ વાતોમા તુ રુઠે છે
કંઇક તો છે જ

કોઇનો મનથી વિચાર કરે છે,
વિચારોમા ખોવાયેલ રહે છે,
કેમ આમ એકાંત શોધે છે,
કંઇક તો છે જ

નવી ધરતી નવી દુનિયા,
વિશાળ પટ સેંકડો મનુ
હેરાન કરે છે બીજાને,
કંઇક તો છે જ

રહેતો હતો સાથે,
દીલથી દીલની વાતો થતી
આજે દુર છે વાતો,
કંઇક તો છે જ

વ્યોમની થાળી ભરી છે,
અગણ્ય તારાઓની
આજે નથી ટમટમતા તારલા,
કંઇક તો છે જ

રુતુમા વરસે છે વર્શા,
કિસાનને મદદ કરે છે
રુઠે છે વર્શાની રાણી
કંઇક તો છે જ

અમીરીની મોજ ઘણી લીધી,
તનની મેહનત કરો હવે
આમ, અમીર પરસેવો પાડે
કંઇક તો છે જ #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s