3.4 #દિશાંજલીમાથી

તો વ્યક્તી ભુલાય જશે

જો જુથને પકડશો તો સચ્ચાઇ રહી જશે
જો વિચાર કરશો તો વાત રહી જશે

તલવારના ઘા જીકવામા આવે છે વરમ્વાર
જો હદયને નરમ પાડશો તો ધડકન રહી જશે

સાગરમા નાવ ચાલતી હોય છે પોતાની ગતીએ
જો ગતી રોકશો તો મધ દરેયે રહી જશે

કંગાળ્ મેહનત કરે છે માટે અમીર ટક્યા
જો કંગાળ બેસી જશે તો અમીર લુટાય જશે

રાત પછી અચુક દિવસ આવે છે
જો પ્રુથવી રોકાશે તો રાત રહી જશે

વહેતા ઝરણામા હોડીઓ મુકવામા આવેજો
ઝરણા બન્ધ પડશે તો હોડીઓ તુટી જશે

જગતમા માનવ મહેરામણ ઉમટી પડે છે
જો માનવ નાશ પામશે તો જગત ખાલી થઇ જશે

વાતોના વાવડો આમતેમ ઉડ્યા કરે છે
જો જુથ દેખાય જશે તો સત્ય બહાર આવી જશેરહે છે

એક યાદ દીલમા લકાયમ માટેજો યાદ વિસરાશે તો વ્યક્તિ ભુલાય જશે #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s