3.3 #દિશાંજલીમાથી

*કેમ આવુ બનતુ હશે…

હોય છે કેટલીય યાદો રંગમા
કેમ આવુ બનતુ હશે સંગમા?

ગગનનો અન્ધકાર રહે છે આંખમા
કેમ આવુ બનતુ હશે તહેવારમા?

આવતી હોય છે દીવાળી વર્શમા
કેમ આવુ બનતુ હશે તહેવારમા?

સ્ફ્રુતી વધે છે જ્યારે અંગમા
કેમ આવુ બનતુ હશે પ્રસંગમા?

સુસવાટા હોય છે જ્યારે પવનમા
કેમ આવુ બનતુ હશે પળવારમા?

મેઘધનુશ્ય બનતુ રહે છે આકાશમા
કેમ આવુ બનતુ હશે વરસાદમા?

ગાડી પાટા પરથી ઉતરે છે ચર્ચામા
કેમ આવુ બનતુ હશે નયનમા?

સુન્દર વળાકો મુકાય છે હાથમા
કેમ આવુ બનતુ હશે મહેન્દીમા?

અનેક આફતો આવે છે જગતમા
કેમ આવુ બનતુ હશે સંસારમા(રમતમા)?

નેતાઓ રુપિયા આપે છે ખાનગીમા
કેમ આવુ બનતુ હશે રાજકારણમા?

અનેક મસાલા નખાય છે ભોજનમા
કેમ આવુ બનતુ હશે સ્વાદમા? #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s