3.11 #દિશાંજલીમાથી

આજે ઘર આંગણ ગરીબ બની આવ્યા છો

આમ તો ક્યારેય અમારી કદર કરી ન્હોતી તનમા
આજે આટલી દીલથી ખુશીઓ આપો છો શેના મનમા

સમયને સથવારે ક્યારેય ચાલવાની હિમ્મતના કરી વાતમા
આજે સમયસર આવી વાત કરો છો શેનમાનમા

ખુશીઓ આપવાનો વિચાર ક્યારેય આવ્યો ન હતો મનમા
અચાનક દામનમા આકાશી ખુશી આપી શેના માનમા

ફરો છો કાયમ એકલા અટુલા આમતેમ બજારમા
આજે અમારી સાથે રહેવાનો વિચાર આવ્યો શેના માનમા

રહો છો કાયમ અમીરીના દબદબામા
આજે ઘર આગણ ગરીબ બની આવ્યાછો શેના માનમા #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s