3.1 …યાદ આવે છે #દિશાંજલીમાથી

ચાન્દ અને સિતારાની દોસ્તી યાદ આવે છે
બે ઘડી મિલનની વાતો યાદ આવે છે

અમાસ અને પૂનમની દોસ્તી યાદ આવે છે
આપેલી પ્રેમની મુસ્કાનો યાદ આવે છે

ધરતી અને આકાશની ક્ષિતિજ યાદ આવે છે
ખેતરોની હરિયાળીની પળો યાદ આવે છે

ઉનાળો અને ચોમાસાની સુરભી યાદ આવે છે
જિન્દગીભરની બે ઘડીની ખુશીઓ યાદ આવે છે

નયન અને નજરની કમાલ યાદ આવે છે
કમાલની બનેલી ધમાલ યાદ આવે છે

વસ્તુ અને ભાવની મસ્તી યાદ આવે છે
અન્ધારામા ડરની વાતો યદ આવે છે

અણધાર્યા બનેલા બનાવોની યાદ આવે છે
વિખુટા પડ્યા એ દિવસ યાદ આવે છે******************************************************* #copyright #દિશાસેતા #દિશાંજલીમાથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s