2.8) …દોસ્ત તારા માનમા દિશાંજલિ

જેમ મળે છે બે રાસ્તા તેમ મળ્યાતા વાટમા
ન્હોતી ખબર કે સમાવશુ એક્બીજાને હૈયામા

હતી દોસ્તીની શરુઆત એકબીજાના વાક્યમા
ભુલા પડેલાને કેમ રસ લાગ્યો એકબીજાના ફકરામા

શરુઆતમા થઇ હશે બે ચાર વાત એકબીજાની મુલાકાતમા
ન્હોતી જાણ કેમ આમ થવા લાગ્યુ છે એક્મેકના મનમા

જ્યારે હોય છે દોસ્તી એકબીજાના રંગની તનમા
ત્યારે લોકો કેમ જુદા પાડવાનુ વિચારે છે વાતે વાતમા

તોડે છે જેમની ખુશીઓ ખુદ રોળાય જાય છે
જ્યારે કોઇની દોસ્તી ખુદ બરબાદ થાય છે

તોડવા કોઇ આવશે દોસ્તી તો છીએ નશામા
પછીના કહેતા કે કેમ આવુ બને છે નિશામા

ટહુકામા સમ્ભળાય છે જો ને કોયલના સવારમા
તિમિર ઝાખુ દેખાતુ મહેફિલ જામે છે દોસ્તીની સાંજમા

સજાવેલ છે કેટલાય શમણાઓ નવરંગમા
દોસ્તીનો પેગામ ભેજ્યો છે દોસ્ત તારા માનમા.     દિશાંજલિ   #dishaseta  #copyright

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s