2.7) …વિદાયનો સમય આવી ગયો છે  દિશાંજલિ

અંતરની વાતોના અંતનો સમય આવી ગયો છે
હવે,ચહેરાઓની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

અંતરના વહાલને છોડવાનો સમય આવી ગયો છે
હવે,લાગણીની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

અંતરમા રહેલ દીલથી દુર થવાનો સમય આવી ગયો છે
હવે,હૈયાની વાતોની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

સંજોગોના સાથમા સહેવાનો સમય આવી ગયો છે
હવે,વિયોગમા વિરહની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

સલામ સન્માન સાથનો સમય આવી ગયો છે
હવે,વમળમા વહેવાની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

સાથ આપી સાથ લેવાનો સમય આવી ગયો છે
હવે,વચ્ચે જ વિવાદની વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

અંતરની અમાનત બહર કાઢવાનો સમય આવી ગયો છે
હવે,અમાનતને સોપી વિદાયનો સમય આવી ગયો છે

દિશાંજલિ  #copyright #dishaseta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s