2.6) શાંત સમીરે… … …  દિશાંજલિ

શાંત સમીરે માણસ કેટલો નરમ હોય છે?
કોને ખબર વાતો કેટલી ગરમ હોય છે?

ઉપડે છે માણસ એકાદ ત્યારે કલમ હોય છે
બાકી છે ઘણુ સઘળુ ત્યારે મરમ હોય છે

દેખાતુ નથી ત્યારે બધુ જ ખતમ હોય છે
સમજાતુ નથી એક યાદ સનમ હોય છે

ભલે હોય છે સુસવાટા,સંગમ હોય છે
શોધાય છે શાંત પલ ત્યારે નગમ હોય છે

ઉડતી નજર હોય છે ત્યારે સંગમ હોય છે
શાંત સમીરે યાદ જ્યારે લગામ હોય છે    #dishaseta #copyrighr દિશાંજલિ mathee

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s