2.4) …ફુલો દેખતો જાવ છુ સ્વરચિત ‘દિશાંજલી’ માંથી

ચહેરાઓના સ્મિતમા અટવાતો જાવ છુ
કેમ આમ બને છે કે ખુદને ભુલતો જાવ છુ

નસીબને સન્માન આપી વધતો જાવ છુ
કેમ આન બને છે કે પાછેળ હટતો જાવ છુ

ઘણા દોરાધાગા કરી બીજાને હેરાન કરતો જાવ છુ
કેમ આમ બને છે કે જાતને મારતો જાવ છુ

કાયમ માટે કળીને ફુલ જોતો જાવ છુ
કેમ આમ બને છે કે સીધા ફુલો દેખતો જાવ છુ

સાગર કિનારે નૌકા લાંગરતો જાવ છુ
કેમ આમ બને કે મધદરરીયે રહી જાવ છુ

કફન કબરને રોજરોજ મળતો જાવ છુ
કેમ આમ બને છે કે યમરાજને મળતો જાવ છુ

અપમાન સાથે વાતોને કાઢ તો જાવ છુ
કેમ આમ બને છે કે દીલથી યાદ કરતો જાવ છુ

*********************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s