2.3) રમત રમી ગયા સ્વરચિત ‘દિશાંજલી’ માંથી

રમત રમી ગયા

વિજળીના ચમકારાની માફક આવ્યા દીલમાને
ખબર પણના પડી કે દીલ સાથે રમત રમી ગયા

આકાશી ઉંચા વાદળોના સ્વપ્નો આપી ગયાને
ન સમજાણુ એ પેલી વાતમા રમત રમી ગયા

સુકી ધરતી પર મોસમની સાથે વરસી ગયા
હરિયાળી ધરતી બનાવી મન સાથે રમત રમી ગયા

ના ઓળખ્યા ના જાણ્યાને પાછા ચાલ્યા ગયા
શુ વાત કરુ કે નયનો સાથે રમત રમી ગયા

દીલાસા આપ્યાને અમે વધારે આપતા ગયા
રાહ જોઇ તમારીને રસ્તા સાથે રમત રમી ગયા

ઘણા મળ્યાને ઘણી વાતો બે ઘડી કરતા ગયા
મનાવી લીધુ દીલ કે પ્રેમમા રમત રમતા ગયા

શુ ખબર કે આપી આપીને દર્દ આપતા ગયા
આવ્યા તરસ્યા દીલે અમ જોડે રમત રમતા ગયા

ચાન્દનીની રોશનીમા વાતેવાતમા ચમકતા ગયા
ખ્વાબો દેખાડી ખ્વાબ સાથે રમત રમતા ગયા

પેન ઉપાડી પ્રેમથી દીલ પર નામ લખતા ગયા
ન ખબર પડી કે ખાણથી ગહન ઘા ની રમત રમતા ગયા સ્વરચિત ‘દિશાંજલી’ માંથી  #copyright #dishaseta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s