1.8) મનની વ્યથા….. સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

મનની વ્યથા……..

અમારા હસતા ચેહરા તમે જોયા છે
અમારી હસી બહારનો દેખાવ હોય છે

દીલની ભીતર આર્ત ખજાનો છુપાયો
દીલને ચીરીને ક્યા કોઇએ જોયુ છે?

હસતો ચહેરો ભીતર આર્ત સમાયા
હસીને અમે રડનારા ચહેરા છીએ

મનની વ્યથા કોઇએ ક્યા અજાણી છે
ખુદાએ પણ અમારા આર્ત જાણે છે.

રડનારા બહાર નથી હોતા ક્યારેય
દીલમાથી ધારા વહ્યા જ કરે છે. #copyright #dishaseta સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s