1.2) મનુની સફર…… સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

જિવન
વ્યોમ કેરી જંજાળ,કુટીર થકી એ સમણુ
કલબલાટ તિતલીનો,નિશા થકી એ પોઢી

સ્વર્ગ
રેણુ સરીતાની મોજ,અમ્બર હેઠળ હોય
ઉઠી જાગી મોજ ચારુ ફોગટ નહી હોય

ભગવાન
અગોચર તત્વ થકી,મનુ હડી કાઢે
ભાગોળ સેતુ પ્રમાદ,એ ગડમથલ કરેન

નેતા
કરમનુ કથીર જિદ્દીનુ દામ કાયર
નિદર્શક ફાડ સંકટની નાખે નીન્દર

ભોગવવુ
વિપ્ર ધોરી ધોરીયો ધાર્યુ એ કરે
કસર ન છોડી કારમા ઘા મનુને

મ્રુત્યુ
નઠારા એ કાજ ઇસુ ન મલે જ
મનુ પોઢયા ચીર નીન્દર થકી એ આજ #copyright #dishaseta સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s