1.1) બંગલો સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

હુ રાજકારણી,
મારુ એક કામ ભ્રષ્ટાચાર છે,
મારી એક ખુશી બીજાનુ દુ:ખ છે,
મારી એક જલક અબજો ખર્ચો,
મારી બેવફાનો બંગલો જોયો,
મારી બગલના બચકા જોયા,
નવો બંગલો મારો ભ્રષ્ટાચારનો,
હુ રાજકારણી,
તમે,મને ઓળખ્યો…. #copyright #dishaseta સ્વરચિત ‘સિમરન’ માંથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s