1) ……ખસતો ગયો ‘સ્વરચિત’ મુબારક માંથી

જીત અને હારના ખેલમા રમતો ગયો
ના પુછ્યો કોઇએ ભાવ કે ખસતો ગયો

મુસિબતને મુસ્કેલી સાથે લડતો ગયો
ના આપ્યો કોઇએ સાથ કે ખસતો ગયો

ઇંતજારને ઇન્કારની વાતો કરતો કે ગયો
ના ટેક્યો કોઇએ હાથ કે ખસતો ગયો

આધારને નિરાધારને દુ:ખમા મળતો ગયો
ના સામે જોયુ કોઇએ કે ખસતો ગયો

પત્થરને ફુલની જિન્દગી જીવતો ગયો
ના કબરની નોધ લીધી કે ખસતો ગયો

જંગલોને ડુંગરોને મળી ફરતો ગયો
ના મળ્યો ભગવાન કે ખસતો ગયો

કબરને વળી ખબર બધાની લેતો ગયો
ના જણ્યો કોઇએ કે ખસતો ગયો ‘સ્વરચિત’ મુબારક માંથી #copyright #dishaseta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s