5) …………….હવે, કેમ લાગે છે? ‘સ્વરચિત’ મુબારક માંથી

ઉડતા નયનોને ઉડતા મનનુ છે ગમન,
આ કેવી રમત કે વિચારે કેમ લાગે છે.

સલામ ઇશને કરુ,કોઇને કરુ નમન,
આ કેવી વાત કે કહે કેમ લાગે છે.?

વરસાદી માહોલને, સુસવાટાનો છે પવન,
આ કેવુ છે સરનામુ કે પુછે કેમ લાગે છે?

કિંમત વળી ફુલની કે કિંમતમા છે મન,
આ તે કેવી સજા કે બોલે કેમ લાગે છે?

આભાર કે નિરાધાર,કંટકો મહી છે ચમન,
આ તે કેવુ ચમન કે કહે કેમ લાગે છે?

ખુશીમા ગમને વળી ગમમા ન આધાર,
આ તે કેવી ખુશી કે કહે કેમ લાગે છે?

સુંદર સ્વપ્નો અેમા કેવી મજા હોય,
મજાની સજા કે પુછે કેમ લાગે છે?

સાચા ખોટાનો સરવાળે અે હિસાબ માંગે,
પાપ કરી જિંદગી પુછે હવે,કેમ લાગે છે?

#સ્વરચિત #મુબારક માથી #Dishaseta #copyright

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s