4) … … … સલામ છે ‘સ્વરચિત’ મુબારક માંથી

… … … સલામ છે

દોસ્ત!તને સલામ છે
        દુશ્મન! તને સલામ છે
દોસ્તી ખૂબ નિભાવી
        તેથી દોસ્ત!તને સલામ છે

સમયની સાથે રહ્યો
         દિલને દિલાસો આપ્યો
મનની વાતોમાની તે
         તેથી દોસ્ત!તને સલામ છે

ખબર પડી કયામત કેવી છે?
         હિંમતની કેટલી જરુર છે?
કેટલી મારી આબરુ છે?
       દુશ્મન!તેથી તને સલામ છે

વાણીના ‘ઘા’ સમજયા
        વાણીના ‘મરમ’ સમજયા
તલવારના ‘ઘા’ સમજયા
       દુશ્મન!તેથી તને સલામ છે
         ‘મુબારક’ માંથી #સ્વરચિત

#copyright #Dishaseta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s